Hakkımızda

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM), 2017 yılında “Uluslararası Dostluk, İşbirliği ve Strateji Araştırmaları Derneği (UDİSAD)” tüzel kişiliğinde kurulmuş olan Ankara merkezli bir düşünce merkezidir. Kurucuları arasında Türkiye’nin önde gelen akademisyen, uzman, medya mensupları ve aydınları yer almaktadır.

Bu kapsamda sosyal bilimler alanında stratejik öngörü, geniş vizyon ve derin analiz yeteneğine sahip çok sayıda uzman ve akademisyeni bünyesinde barındıran ANKASAM, bölgesinde ve uluslararası boyutta güçlü bir konumu hedefleyen bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK)’dur.

Uluslararası sistemde meydana gelen ekonomik, siyasi ve toplumsal krizlerin analiz edilmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerini içeren politikaların geliştirilmesi ANKASAM’ın öncelikleri arasında yer almaktadır.

Bu bilinçten hareketle ANKASAM, uluslararası sistemdeki güç-rekabet merkezli iktisadi, siyasi ve toplumsal krizlerin meydana getirdiği risk ve tehditleri belirlemek, analiz etmek ve gerekli çözüm önerileri sunmak adına önemli bir sorumluluk üstlenmektedir.

ANKASAM’ın temel faaliyet alanı uluslararası ilişkiler kapsamında Asya bölgesidir. Bu bağlamda 2020 senesinde yeniden yapılanma sürecini tamamlayan ANKASAM bünyesinde 4 Bölge Enstitüsü faaliyet göstermektedir:

  • AF-PAK Enstitüsü
  • Asya-Pasifik Enstitüsü
  • Avrasya Enstitüsü
  • Orta Asya Enstitüsü

ANKASAM, enstitü faaliyet alanları öncelikli olmak üzere, ulusal, bölgesel ve uluslararası çapta ortak çalışmalara ve işbirliklerine açıktır. Bilimselliği ve objektifliği esas alarak hazırladığı kapsamlı analizler, makaleler, raporlar ve diğer çalışmalarla Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir konuma yükseltilmesine hizmet etmeyi amaçlayan seminerler, beyin fırtınaları, paneller, konferanslar düzenlemekte ve medya ile etkin bir işbirliği de yürütmektedir.

ANKASAM bünyesinde, 2017 senesinden bu yana uluslararası alan indeksli, çok dilli (ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere) iki dergi (Bölgesel Araştırmalar Dergisi ve Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi) 6 ayda bir yayınlanmaktadır.

Günceli analiz eden ve geleceğe dönük güçlü projeksiyonlar sunan www.ankasam.org resmi sitesi üç dilli (Türkçe, İngilizce ve Rusça) olarak faaliyetlerini devam ettirmekte olup, söz konusu coğrafyalardaki uzman bakışlarını Türkiye’ye, Türkiye’yi de bu coğrafyalara taşımak suretiyle ortak bir akıl ve gönül inşasını hedeflemektedir. 

Son olarak Asya kıtasında cereyan eden güncel gelişmeleri “Asya’nın Görünmeyen Yüzü” şiarıyla aktarmayı hedefleyen www.theasiatoday.org sitesi Temmuz 2021 itibaren İngilizce ve Rusça olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Sorumluluk Reddi

Websitemizde yer alan yazılar, yazarın kişisel fikirleri olup, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nin (ANKASAM) kurumsal görüşünü yansıtmayabilir.

Misyonumuz-Vizyonumuz

  • Sürekli olarak değişen ve gelişen dinamiklerin belirlediği uluslararası düzende yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek.
  • Mevcut küresel tehdit ve riskleri zamanında öngörebilmek, bunları engellemeye yönelik çözüm stratejileri geliştirmek ve önermek. Bu noktada titizlikle yürütülen çalışmalarda doğru, net ve pratik bilgiler sunabilmek.
  • Bu bağlamda öncelikli olarak Türkiye’nin Asya ülkeleriyle ilişkileri olmak üzere küresel barış, istikrar ve refahtan yana olan ülkelerle işbirliğini geliştirmeye, derinleştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.
  • Bölgesel ve küresel anlamda barış ve istikrarı hedefleyen ortak bir stratejik aklın geliştirilmesinde bilimselliği ve objektifliği esas alan bir koordinasyon merkezi olmak.
  • Bu doğrultuda, uluslararası alanda ülkemiz ile dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan halklar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, medya ve düşünce merkezleri arasında siyasi, iktisadi-ticari ve kültürel temelli ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek adına her türlü iletişimde ve akademik faaliyette bulunmak.
  • Bölgesel çalışmalara ek olarak; kültür, etnisite, din, ekonomi, toplum, güvenlik, siyaset-demokrasi, hukuk ve insan hakları gibi işlevsel çalışmalar ile Türkiye’nin bölgesel ve küresel politikalarını şekillendirmesinde çok boyutlu, inter-disipliner bir bakış açısıyla önemli bir katkı sağlamak.